Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Als bezoeker of lid van AllCaps.eu ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de gebruiker, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen AllCaps en de gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat AllCaps nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover AllCaps krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert AllCaps niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

AllCaps houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Lidmaatschap

Door jezelf in te schrijven met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

AllCaps kan op elk ogenblik, en voor om het even welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid.

Alle leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze site. AllCaps is niet verantwoordelijk voor moeilijkheden bij het ruilen van capsules aangegaan door haar leden, zoals verloren pakketjes, onvolledige verzendingen, verkeerde verzendingen en dergelijke.

AllCaps kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen.

Meerdere accounts per persoon zijn niet toegelaten.

Profielgegevens, berichten, foto's en andere publieke gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jouw gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn. Het versturen van massa-berichten is niet toegelaten.

Overmacht/hardship

Indien AllCaps, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand,staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij AllCaps, hetzij bij één van haar leveranciers. In het geval van hardship, houdt AllCaps eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt AllCaps zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

Persoonsgegevens

De gebruiker geeft aan AllCaps de toelating om de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. AllCaps handelt hierbij in overeenstemming met de wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door AllCaps aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen AllCaps en de gebruiker.

De gebruiker kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de gebruiker geen commerciële informatie van AllCaps meer wenst te ontvangen, dient de gebruiker AllCaps hiervan op de hoogte te brengen.

Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de gebruiker dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met AllCaps. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de gebruiker toe.

Privacybeleid

Algemeen

Om het vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en gebruikers van http://www.allcaps.eu (hierna genoemd de "Website") onze prioriteit gemaakt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, uitgebaat door AllCaps. AllCaps wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

AllCaps kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien dit betrekking heeft op het toekomstig gebruik van de Website. Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15/05/2018.

Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van AllCaps.

Verwerking persoonsgegevens

Door deze Website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u automatisch akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

 • Soorten Persoonsgegevens: Via deze Website worden uw naam en e-mailadres verzameld bij het registreren, bij het invullen van een contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina's op de Website en de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer en om de Website te verbeteren.

 • Wijze waarop de informatie wordt verzameld: Deze Website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult of wanneer u zich abonneert op haar nieuwsbrief en dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.
 • Gebruik van informatie: AllCaps gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, de gevraagde informatie te leveren en de gevraagde nieuwsbrieven te versturen. Nadat u bent geregistreerd, kan AllCaps uw e-mailadres ook gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden (het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten) Wanneer u niet langer haar nieuwsbrief of informatie met betrekking tot haar producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op "uitschrijven" onderaan uw email of door uw persoonlijke account op de Website aan te passen.
 • Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Daarnaast heeft AllCaps het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door AllCaps eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of gebruikersbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Gebruik van het e-mailadres

Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven", zoals onderaan voorzien in elke e-mail van AllCaps.

Rechten van de bezoeker

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens AllCaps betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door AllCaps te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

Veiligheid

AllCaps handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd.

AllCaps doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

Contact

AllCaps is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons te contacteren op:
info@allcaps.eu

Cookiebeleid

Algemeen

AllCaps maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op http://www.allcaps.eu (hierna genoemd de "Website") te verbeteren. Alle gegevens die AllCaps haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de gebruikerservaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.

AllCaps is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt AllCaps u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen - een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012)

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies.

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de Website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel in stellen op de homepage.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, zal dan, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal het die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. AllCaps maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om AllCaps te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt AllCaps zaken over hun algehele gedrag - zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina's een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: Om onze communicaties te ondersteunen heeft AllCaps haar inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maakt AllCaps gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die AllCaps gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en AllCaps controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die AllCaps desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

 • Google Analytics cookies

  Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd waardoor u anoniem blijft, er is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten, 'gegevens delen' staat uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

  _ga, _gid, _gat_UA_XXXX

 • Andere website cookies
  • XSRF-TOKEN: Cookie om formulieren te beschermen tegen robots. (2 uur)
  • allcaps_session: Nodig om te onthouden wie is ingelogd. (2 uur)
  • remember_web_XXXXXX: Automatisch inloggen of niet.
  • allcaps_cookie_accepted: Onthouden of je de cookies al geaccepteerd hebt.

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen.

Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfenervaring op het web.

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.